11.10.2013, Tokyo, Shinsuke Yamanaka KO9R Alberto Guevara