08.12.2013, Tokyo, Shinsuke Yamanaka KO1R Jose Nieves