01.19.2013, New York, NY, Anthony Ferrante KO10R Isa Akberbayev