11.03.2012, Sendai, Japan, Toshiyuki Igarashi MD12R Nestor Narvaes