July 23. 2011, Las Vegas, Amir Khan KO5R Zab Judah