08.01.2009, Rancho Mirage, Abraham Lopez KO1R 0:16 Edward Utorov